Watak Bayi Dari Bulan Kelahiran Menurut Primbon Jawa - Informasi Faktual

Watak Bayi Dari Bulan Kelahiran Menurut Primbon Jawa

watak bayi menurut bulan kelahiran

 Dalam artikel ini kami akan menulis watak bayi menurut bulan kelahiran yang dikutip dari Kitab Primbon Betaljemur Adammakna Kanjeng Pangeran Harya Tjakraningrat.

Yen lahir  ing sasi:

Sura, meneng. panggrahitaning angen-angen yen pinter ngluwihi, mangkono uga yen bodho iya ngluwihi bodhone.

Sapar, brangasan, kebat cukat wicarane, samubarang gawe ora tlatenan, nanging solah bawane sarwa sareh.

Mulud, kereng sakabehe, bisa dadi priyayi, sugih sarta dhemen aweh pitutur becik.

Rabingulakir, maratani, ala becik bisa mengku, kebat cukat tandange, yen napsu mbilaeni.

Jumadilawal, bodho nanging setya legawa sarta ngandel marang awake dhewe.

Jumadilakir, kendel, nanging andhap asor sarto pinter.

Rejeb, lahire bodho, nanging batine pinter ngungkuli sapadha-padha.

Ruwah, meneng, yen clathu patitis, ginunggung ing sapadha-padha.

Pasa, anteng, becik atine.

Sawal, keras lan kakarepane ora kena ingeluk ing liyan.

Dulkangidah, tansah ngangkah panggawe becik.

Besar, yen becik ngluwihi becike, yen ala iya ngluwihi alane sring niwasi.


0 Response to "Watak Bayi Dari Bulan Kelahiran Menurut Primbon Jawa "

Post a Comment

Iklan Atas Artikel

Iklan Tengah Artikel 1

Iklan Tengah Artikel 2

Iklan Bawah Artikel